Oznaczenie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich.

Stopniem zagęszczenia nazywa się stosunek zagęszczenia istniejącego w warunkach naturalnych do największego możliwego zagęszczenia danego gruntu. Wyznaczamy go ze wzoru:

gdzie:

ID - stopień zagęszczenia gruntu
e - wskaźnik porowatości gruntu w stanie naturalnym
emax - wskaźnik porowatości gruntu luźno usypanego
emin - wskaźnik porowatości gruntu maksymalnie zagęszczonego

Stopień zagęszczenia wyznacza się tylko dla gruntów niespoistych. Jego wielkość zależy przede wszystkim od składu granulometrycznego gruntu, porowatości, kształtu ziaren oraz przeszłości geologicznej gruntu (nacisk lodowca). Wartość tę wyznacza się w celu określenia nośności gruntu.

Wyznacza się go metodą wibracyjną tłoczkiem lub w warunkach terenowych w oparciu o sondowania.

Stopień zagęszczenia gruntu luźno usypanego wynosi 0. Natomiast maksymalnie zagęszczonego wynosi 1.

Podział gruntów niespoistych ze względu na ich stopień zagęszczenia wg normy PN-86/B-02480 :

 

Poprawny CSS!                                                                                                                               AGH | Centrum e-Learningu AGH |Autor: Jacek Stanisz 
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.