algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Ewolucja biologiczna.

Życie - powielanie się cech, które ulegają zmianą. Kolejne osobniki różnią się od poprzednich.

Na rozwój populacji wpływają zasoby środowiska.

Aby ewolucja miała miejsce musi zachodzić:

Możliwość dostosowywania się do zmiennych warunków środowiska.

Zatem przeżywalność osobników jest zróżnicowana.

Mechanizmy rządzące ewolucją

  • doboru naturlanego.
  • doboru sztucznego.
  • doboru seksualnego.
  • doboru krewniaczego.

Efekt założyciela - gdy populacja prawie wyginie, to cała populacja wywodzi się prawie od jednego przodka ( np. ludzie żyjący na Islandii).

Efekt wąskiego gardła - zachodzi on w wyniku zmniejszenia liczebności populacji w wyniku jakiejś katostrofy lub kataklizmu, zatem tym samym zmniejszenie puli genowej populacji. Wynikiem czego jest pomniejszenie się różnorodności genetycznej danej populacji.