ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Ogólne zasady rachunkowości – jest to zbiór określonych obowiązujących reguł, procedur, norm, które znajdują zastosowanie w praktyce w celu dostarczaniu informacji pełnych, rzetelnych, jasnych i użytecznych w sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa oraz jego działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych.

 

Zasady:

Uniwersalne

1.      Podstawowe – nadrzędne

2.      Szczegółowe – podrzędne (zwyczajowe)

 

Do zasad uniwersalnych, podstawowych zalicza się:

Ø      Zasada (podwójnego) dwustronnego zapisu każdej (pojedynczej) operacji gospodarczej,

Ø      Zasada periodyzacji, czyli okresowych sprawozdań finansowych

 

 

ZASADY NADRZĘDNE:

§         Kontynuacji lub ciągłości działania, należy księgowość prowadzić w taki sposób jakby przedsiębiorstwo miało działać dalej

§         Memoriały * współmierności (koszty poniesione w luty księgujemy w lutym), * kasowa ( księgujemy z chwilą, kiedy pieniądz wpłynął)

§         Ciągłości – tworząc sprawozdania powinniśmy trzymać się określonych zasad

§         Ostrożności (ostrożnej wyceny) musimy zachować równowagę przy wycenie majątku

§         Przewagi treści nad formą

§         Istotności – prezentujemy informacje istotne dla odbiorcy, które to informacje mają ważne znaczenie dla podjęcia decyzji

§         Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu rachunkowości – powinna odzwierciedlać rzeczywisty i wiarygodny stan przedsiębiorstwa

a)      Zasada dokumentacji, wszelkie zdarzenia, jakie wystąpiły w przedsiębiorstwie muszą być udokumentowane

b)      Kompletności, pełna dokumentacja

c)      Jakości (przejrzystości)

 

ZASADY PODRZĘDNE:

Ø      Terminowość

Ø      Aktualność

Ø      Wiarygodność – sprawozdania wiarygodne, wolne od uprzedzeń

Ø      Bezstronność – dane nie mogą być selekcjonowane

 

W każdej operacji gosp. występuje kilka istotnych elementów

* nazwa podmiotu gosp.

* moment powstania operacji gosp.

* treść operacji gosp.

* rozmiary operacji gosp.

* podpisy osób upoważnionych i odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentu

 

Zasada wyceny majątku w oparciu o „koszt historyczny”.

 

Reasumując rozważania na temat istoty zadań i funkcji rachunkowości warto zwrócić uwagę na szczególne cechy rachunkowości takie jak:

  1. Wszystkie zdarzenia gospodarcze będące przedmiotem ewidencji wymagają udokumentowania tj. ujęcie w formie prawidłowo sporządzonych pisemnych dowodów.
  2. Rachunkowość dokonuje pomiaru zdarzeń gospodarczych i majątku posługując się w tym celu głównie miernikiem pieniężnym
  3. Zdarzenia gospodarcze są ujmowane w odpowiednich urządzeniach (zwykle na kontach)
  4. Ewidencja zdarzeń gosp. w systemie kont jest dokonywana przy zastosowaniu metody bilansowej
  5. Rachunkowość cechuje kompletność i ciągłość ewidencji
  6. Rachunkowość odznacza się dużą rzetelnością dostarczanych danych liczbowych
  7. Cechą szczególną rachunkowości jest znaczny stopień jej sformalizowania znajdujący wyraz w tym, że zarówno zasady dokumentacji i sprawozdawczości są regulowane odpowiednimi aktami normatywnymi (ustawa o rachunkowości).

 

 

 

Jednostki powinny stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.