Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczanie współrzędnych punktów na domiarach prostokątnych

Metoda domiarów prostokątnych (rzędnych i odciętych) służy przede wszystkim do obliczana współrzędnych punktów z pomiarów sytuacyjnych.Rys. 1. Szkic z pomiaru punktów metodą rzędnych i odciętych w lokalnym układzie współrzędnych (oś +l pokrywa się prostą AB, a oś +h jest do niej prostopadła i skierowana na prawo)

Szukane:
i (Xi, Yi)
n (Xn, Yn)


Dane:
A (XA, YA)
B (XB, YB)

Pomierzone:
dii'
dnn'
lAi'
lAn'
lAB


Zadanie obliczenia współrzędnych punktów na domiarach prostokątnych należy zacząć od wyznaczenia odległości ze współrzędnych między znanymi punktami A i B, ze wzoru: LAB = √________ Δx2 + Δy2, gdzie Δx = XB – XA, Δy = YB – YA. Następnie pomiędzy długością pomierzoną lAB, a wyliczoną ze współrzędnych LAB obliczamy odchyłkę f, która musi spełniać kryterium podane w Instrukcji G-4 takie, że f ≤ fl, przy czym f = ΙlAB – LABΙ. Jeżeli nasza odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej, możemy przystąpić do dalszych rachunków.

Obliczając współrzędne punktu i, który znajduje się po prawej stronie, korzystamy ze wzorów:


Xi = XA + ΔxAi' – Δxii'
Yi = YA + ΔyAi' + Δyii',

gdzie:

ΔxAi' = lAi'Δx lAB


ΔyAi' = lAi' Δy lAB


Δxii' = dii'Δy lAB


Δyii' = dii' Δx lAB
Obliczając współrzędne punktu n znajdującego się po lewej stronie, korzystamy ze wzorów:


Xn = XA + ΔxAn' + Δxnn'
Yn = YA + ΔyAn' – Δynn',

gdzie:

ΔxAn' = lAn'Δx lAB


ΔyAn' = lAn' Δy lAB


Δxnn' = dnn'Δy lAB


Δynn' = dnn' Δx lABKontrola obliczeń:
1) sprawdzenie, czy suma różnic odciętych Δl jest równa długości pomierzonej lAB:


∑Δl = lAB

2) sprawdzenie, czy suma różnic rzędnych Δd jest równa 0:


∑Δd = 0

3) obliczenie współrzędnych punku B z obliczonych współrzędnych punktów na domiarach prostokątnych:

XB = Xi + ΔxBi' + Δxii'
YB = Yi + ΔyBi' – Δyii',

gdzie:

ΔxBi' = (lAB – lAi')Δx lAB


ΔyBi' = (lAB – lAi') Δy lAB


Δxii' = dii'Δy lAB


Δyii' = dii' Δx lAB
XB = Xn + ΔxBn' – Δxnn'
YB = Yn + ΔyBn' + Δynn',

gdzie:

ΔxBn' = (lAB – lAn')Δx lAB


ΔyBn' = (lAB – lAn') Δy lAB


Δxnn' = dnn'Δy lAB


Δynn' = dnn' Δx lAB
Poniżej została przedstawiona tabela, która ułatwia wykonywanie kontroli sposobem 1) i 2).

Numer punktu Odcięte l Rzędne d Różnice odciętych Δl Różnice rzędnych Δd
A 0 0 lAi' – 0 dii' – 0
i lAi' dii' lAn' – lAi' dnn' – lii'
n lAn' dnn' lAB – lAn' 0 – dnn'
B lAB 0 ∑ = lAB ∑ = 0Odsłon
monitoring pozycji